Regulamin

Dostęp do niniejszej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają poniższym warunkom. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na podane warunki, prosimy nie korzystać z tej strony internetowej. Niniejsza strona internetowa została opracowana przez firmę Elanco plc (zwaną dalej Elanco) i jest przez nią administrowana. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania tej strony internetowej, a także do przeprowadzania częściowych lub pełnych jej modyfikacji, jak również do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, Warunków ogólnych oraz naszych Warunków sprzedaży i dostaw. Proszę pamiętać, że powyższe zmiany możemy wprowadzać według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym zalecamy, by podczas każdej wizyty na niniejszej stronie ponownie zapoznać się z regulaminem, odnotowując wszelkie zmiany lub poprawki, jakie mogły zostać wprowadzone.

Oddanie do użytkowania i korzyści

Wszystkie opublikowane na tej stronie materiały, dokumenty i ilustracje stanowią wyłączną własność firmy Elanco. Dopuszcza się ich wykorzystywanie pod warunkiem, że na wszystkich kopiach zostanie umieszczona stosowna adnotacja o prawach autorskich, dane zostaną użyte wyłącznie do celów osobistych i nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych, ani nie zostaną w żaden sposób zmodyfikowane, zaś wszelkie ilustracje pozyskane ze strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w połączeniu z towarzyszącym im tekstem.

Znaki towarowe i prawo autorskie

Wszystkie zamieszczone na tej stronie internetowej znaki towarowe są własnością Grupy Elanco, chyba że zostały oznaczone jako objęte prawami osób trzecich bądź z innych względów można tak domniemywać. Każdy rodzaj nieautoryzowanego wykorzystania takich znaków towarowych lub innych materiałów jest surowo zabroniony i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa do znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Elanco zgromadziła zamieszczone na niniejszej stronie internetowej informacje korzystając ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, działając według najlepszej wiedzy i przekonania oraz z zachowaniem należytej staranności. Dokładamy wszelkich starań, by informacje te na bieżąco rozszerzać i aktualizować. Zamieszczone na niniejszej stronie internetowej informacje mają na celu wyłącznie zaprezentowanie firmy Elanco oraz jej produktów i usług. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień, tak wyraźnych jak dorozumianych, co do kompletności lub poprawności informacji zawartych na tej stronie internetowej. Prosimy pamiętać, że informacje takie, choć dokładne w chwili ich opublikowania, mogą utracić swoją aktualność. Dlatego przed wykorzystaniem w jakiejkolwiek formie informacji pozyskanych z niniejszej strony zalecamy ich dokładne sprawdzenie.

Porady udzielane na tej stronie internetowej nie zwalniają użytkowników z konieczności samodzielnego sprawdzenia naszych najnowszych wytycznych - w szczególności naszych kart charakterystyki i specyfikacji technicznych – oraz naszych produktów, pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Jeśli potrzebują Państwo jakiejkolwiek porady lub instrukcji dotyczącej naszych produktów lub usług, prosimy by skontaktować się z nami bezpośrednio. Użytkownicy niniejszej strony internetowej oświadczają, że dostęp do strony i jej zawartości odbywa się na ich własne ryzyko. Ani Elanco, ani osoby trzecie uczestniczące w tworzeniu, produkcji lub udostępnianiu niniejszej strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała wynikłe na skutek dostępu lub braku dostępu do niniejszej strony internetowej, korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej strony internetowej, a także polegania na informacjach tam podanych.

Wirusy komputerowe, działalność hakerów i inne przestępstwa

Zabrania się bezprawnego użytkowania niniejszej strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych elementów o złośliwym działaniu lub technologicznie szkodliwych. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do tej strony internetowej, serwera, na którym strona jest przechowywana lub jakichkolwiek innych serwerów, komputerów lub baz danych połączonych z tą stroną. Zabrania się przeprowadzania ataków na stronę metodami DoS (Denial of Service) lub DDoS (Distributed Denial of Service).

Osoby naruszające powyższe postanowienia popełniają przestępstwo w myśl przepisów Ustawy z 1990 r. o bezprawnym użyciu komputera (Computer Misuse Act 1990). Każdy taki przypadek zostanie zgłoszony właściwym organom ścigania, z którymi będziemy współpracować ujawniając tożsamość osoby odpowiedzialnej za naruszenie. Osobom dopuszczającym się takich naruszeń zostanie natychmiast wstrzymane prawo do korzystania z tej strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem typu DDoS (Distributed Denial of Service), wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały użytkowników w związku z korzystaniem z tej strony internetowej lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów umieszczonych na niej, bądź na jakiejkolwiek stronie internetowej, do której prowadzą odnośniki.

Strony internetowe zewnętrznych dostawców/linki

Niniejsza strona zawiera linki/odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Udostępnienie linków przez firmę Elanco nie jest tożsame z akceptacją firmy Elanco dla treści dostępnych za ich pośrednictwem. Firma Elanco nie ponosi również odpowiedzialności za dostępność i zawartość linkowanych stron internetowych, ani za szkody i obrażenia powstałe w wyniku korzystania z tych treści, niezależnie od ich formy. Firma Elanco nie gwarantuje, że strony internetowe, do których prowadzą odnośniki, dostarczą informacji o niezmiennej jakości. Linki do innych stron internetowych są udostępniane użytkownikom strony wyłącznie dla ich dla wygody. Użytkownicy uzyskują dostęp do takich stron internetowych na własne ryzyko. Wybór linków nie powinien w żaden sposób ograniczać użytkowników do stron, do których prowadzą linki.

Dane udostępniane przez użytkowników

Użytkownik niniejszej strony internetowej ponosi pełną odpowiedzialność za treść i poprawność danych, które przesyła firmie Elanco, jak również za nienaruszanie praw osób trzecich, których dane takie mogą dotyczyć. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie takich danych przez firmę Elanco i wykorzystywanie ich do celów analizy statystycznej lub do innych określonych celów biznesowych, o ile informacje te nie zawierają danych osobowych, wykraczających poza dane podstawowe lub dane dotyczące użytkowania. W szczególności firma Elanco jest uprawniona do wykorzystywania treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, projektów, technik i wiedzy specjalistycznej w nich zawartych, w dowolnym celu, takim jak rozwój, produkcja i/lub marketing produktów lub usług, oraz do powielania takich informacji i udostępniania ich osobom trzecim bez żadnych ograniczeń.

Użytkownicy zagraniczni

Niniejsza strona jest kontrolowana, obsługiwana i aktualizowana przez firmę Elanco. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla użytkowników z Wielkiej Brytanii. Firma Elanco nie gwarantuje, że dane przedstawione na tej stronie internetowej są poprawne również poza Wielką Brytanią, a w szczególności, że oferowane produkty i usługi będą dostępne w tym samym wyglądzie, w tych samych rozmiarach lub na tych samych warunkach. Korzystając z niniejszej strony internetowej lub pobierając z niej treści, osoby znajdujące się poza granicami Wielkiej Brytanii powinny pamiętać, że spoczywa na nich odpowiedzialność za zapewnienie, że działają zgodnie z przepisami lokalnie obowiązującego prawa.

W zależności od kraju, produkty wymienione na niniejszej stronie internetowej mogą być dostarczane w różnych opakowaniach, w różnych rozmiarach opakowań lub z różnymi napisami bądź oznaczeniami.

W Stanach Zjednoczonych działalność Grupy Elanco prowadzona jest przez Elanco Corporation. Prosimy klientów ze Stanów Zjednoczonych o kontaktowanie się z jednym z należących do niej podmiotów.

Sprzedaż produktów Elanco

Nasze produkty sprzedawane są na zasadach określonych w aktualnie obowiązującej wersji naszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Niniejsza strona internetowa może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, oparte na bieżących założeniach i prognozach dokonanych przez kierownictwo na szczeblu Grupy Elanco lub niższym. Różne znane i nieznane ryzyka, niepewności i inne czynniki mogą prowadzić do istotnych różnic między rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub wynikami spółki a podanymi tu szacunkami. Do czynników tych należą między innymi czynniki omawiane w publicznych raportach firmy Elanco, które są dostępne na stronie internetowej firmy pod adresem www.Elanco.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację tych stwierdzeń odnoszących się do przyszłości ani za ich zgodność z przyszłymi wydarzeniami lub rozwojem sytuacji.