Regulamin

Witamy na witrynie internetowej Elanco Poland Sp. z o. o. („Elanco”). Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać poniższych warunków oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Użytkownicy, którzy nie akceptują treści niniejszego Regulaminu nie mają prawa korzystać z witryny. Informacje zawarte na niniejszej witrynie zostały przedstawione w formie skrótowej, mają charakter ogólny i służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Wyłącznym celem informacji zamieszczonych na niniejszej witrynie jest umożliwienie osobom zawodowo związanym z branżą, lekarzom weterynarii i właścicielom zwierząt domowych poszerzenia wiedzy na temat określonych schorzeń i możliwości ich leczenia. Treści te w żaden sposób nie zastępują profesjonalnej porady weterynaryjnej i nie należy ich interpretować jako zaleceń dotyczących leczenia. Zaleceń dotyczących leczenia może udzielić tylko lekarz weterynarii, który miał możliwość bezpośredniego kontaktu z właścicielem zwierzęcia i pacjentem, a także ma dostęp do dokumentacji pacjenta i możliwość przeprowadzenia wizyty kontrolnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia zwierzęcia zawsze należy zasięgać porady lekarza weterynarii lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Żadne treści ani inne usługi oferowane przez niniejszą stronę internetową lub za jej pośrednictwem nie mogą być traktowane jako podstawa do ustalenia rozpoznania lub prowadzenia leczenia bez udziału lekarza weterynarii. Nigdy nie należy lekceważyć porady lekarza weterynarii ani zwlekać z jej zasięgnięciem kierując się informacjami zaczerpniętymi na niniejszej witryny internetowej.

NINIEJSZA WITRYNA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. FIRMA ELANCO, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA ELANCO, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, STOSOWNOŚCI LUB TERMINOWOŚCI TREŚCI, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIKI, NARZĘDZI, LINKÓW LUB KOMUNIKATÓW UDOSTĘPNIANYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ LUB FIRMY ELANCO, ANI NA ŻADNEJ STRONIE LUB STRONACH „POWIĄZANYCH” Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ. FIRMA ELANCO NIE GWARANTUJE, DOSTĘPNOŚCI I NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA WITRYNY, ANI ŻE POZOSTANIE ONA WOLNA OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA ELANCO, JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY ANI OSOBY TRZECIE WYMIENIONE NA WITRYNIE INTERNETOWEJ W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, SZKODY OSOBOWE/NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY NA SKUTEK UTRATY DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI, A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA W FUNKCJONOWANIU, BŁĘDY, POMINIĘCIA, PRZERWY, KONSEKWENCJE, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSY KOMPUTEROWE, AWARIE SYSTEMÓW, UTRATĘ DANYCH LUB UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB DOWOLNEJ INNEJ STRONY INTERNETOWEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA JEST GWARANCJA, UMOWA, DELIKT CZY INNA ZASADA PRAWNA ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA ELANCO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z NASZYCH USŁUG LUB POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie roszczenia wynikające z korzystania z witryny lub jakichkolwiek zamieszczonych na niej treści należy zgłaszać w ciągu jednego (1) roku od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę takiego zgłoszenia.

Aby zapewnić dodatkowe informacje osobom, które odwiedzają niniejszą witrynę, zawiera ona łącza do innych witryn internetowych. Jednak ponieważ nie kontrolujemy zawartości innych witryn, do których mogą prowadzić linki zamieszczone na naszej witrynie, a także ze względu na ich stale zmieniający się charakter, nie możemy odpowiadać za zawartość witryn osób trzecich ani za praktyki i standardy tam obowiązujące. Firma Elanco nie propaguje treści zamieszczonych na witrynach internetowych osób trzecich. Firma Elanco nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na witrynach osób trzecich, do których prowadzą zamieszczone na naszej witrynie linki, na stronach lub w reklamach osób trzecich wyświetlanych na naszej witrynie w postaci wyskakujących okienek oraz nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości lub dokładności. Użytkownik korzysta z witryn internetowych osób trzecich na własne ryzyko i na zasadach określonych w warunkach użytkowania takich witryn.

Wszystkie materiały w formie tekstowej lub graficznej zamieszczone na niniejszej witrynie są objęte prawami autorskimi lub w inny sposób chronione i stanowią własność firmy Elanco lub osoby trzeciej, która udzieliła Elanco licencji lub prawa do wykorzystania takich materiałów. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, materiały w formie tekstowej lub graficznej zamieszczone na niniejszej witrynie mogą być kopiowane lub wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem lub za uprzednią pisemną zgodą firmy Elanco.

Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zezwalamy na drukowanie poszczególnych stron niniejszej witryny na użytek osobisty i niekomercyjny, w celu zapoznania się z usługami lub produktami oferowanymi przez firmę Elanco lub do innych celów niekomercyjnych związanych ze zdrowiem zwierząt lub edukacją. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, osoby zawodowo związane z branżą weterynaryjną lub lekarze weterynarii mogą drukować poszczególne strony niniejszej witryny i udostępniać takie informacje i materiały innym osobom. Nie udziela się żadnych innych zezwoleń na drukowanie, kopiowanie, reprodukcję, dystrybucję, licencjonowanie, przekazywanie, sprzedaż, przesyłanie, ładowanie, pobieranie, przechowywanie, publiczne wyświetlanie, zmienianie, modyfikowanie lub tworzenie dzieł pochodnych od niniejszych materiałów. Udzielone zezwolenie nie stanowi przeniesienia tytułu prawnego, a na jego mocy nie wolno:

  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych ani dokonywać ich publicznej prezentacji (na zasadach komercyjnych lub niekomercyjnych);
  • usuwać z materiałów informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności; ani
  • przekazywać materiałów innym osobom bądź tworzyć ich kopii lustrzanych na innych serwerach.

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń, że korzystanie przez użytkownika z materiałów wyświetlanych na niniejszej witrynie nie będzie naruszać praw osób trzecich.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie loga, nazwy, projekty i znaki znajdujące się na witrynie są znakami towarowymi lub znakami usługowymi należącymi do Elanco lub używanymi przez Elanco na podstawie licencji. Surowo zabrania się używania lub nadużywania któregokolwiek z takich znaków lub innych informacji. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie w sposób dorozumiany, przez estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek patentu bądź znaku towarowego Elanco lub dowolnej osoby trzeciej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa na podstawie praw autorskich Elanco.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na niniejszej witrynie, jeśli użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek informacje, w tym komentarze, uwagi, sugestie, pomysły, notatki, rysunki, grafiki, koncepcje lub inne informacje, przekazuje je Elanco, wraz z wszystkimi do nich prawami, bezpłatnie, przy czym informacje takie uznaje się za jawne, zaś firma Elanco nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i może je swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać bez ograniczeń, bez zgody użytkownika i bez żadnej rekompensaty dla użytkownika lub jakichkolwiek innych osób. Elanco może swobodnie wykorzystywać wiedzę specjalistyczną lub techniki zawarte w takich informacjach do dowolnych celów, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów opartych na takich informacjach. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy użytkownik przekaże nam takie informacje pocztą elektroniczną, za pomocą formularza na stronie, na tablicy ogłoszeń czy w jakikolwiek inny sposób. Firma Elanco może okresowo monitorować, przeglądać i według własnego uznania modyfikować lub usuwać posty zamieszczane przez użytkowników na witrynie, jednak nie jest do tego zobowiązana.

Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani nie przekazywać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych lub w jakikolwiek inny sposób naruszających przepisy prawa, regulacje lub inne zasady. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały przesyłane na witrynę. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie umieszczać, nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani w żaden inny sposób nie publikować za pośrednictwem witryny żadnych materiałów, które zakłócają jej normalne funkcjonowanie, w tym nie umieszczać ani w inny sposób nie przekazywać materiałów, które nie są związane z jej tematyką lub w inny sposób ograniczają bądź utrudniają innym użytkownikom korzystanie z witryny. Korzystając z witryny, użytkownik może przekazywać i/lub Elanco może w określonym, ograniczonym zakresie gromadzić informacje o użytkowniku i sposobie użytkowania witryny. Możemy swobodnie wykorzystywać takie informacje do wszelkich celów, jakie uznamy za stosowne, w tym do celów marketingowych.

Aby uzyskać pełny dostęp do witryny, wymagane może być dokonanie rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest traktować nazwę konta i hasło jako informacje poufne oraz odpowiednio ograniczyć dostęp do swojego komputera. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach swojego konta lub z użyciem hasła, przy czym działania takie uznaje się za podjęte przez użytkownika. Użytkownik ma obowiązek dopilnować, aby wszelkie formy korzystania z konta były w pełni zgodne z niniejszym Regulaminem. Przekazywanie przez użytkownika konta jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom jest zabronione.

Podczas korzystania z witryny informacje przesyłane będą za pośrednictwem środków przekazu znajdujących się poza kontrolą i jurysdykcją firmy Elanco i jej dostawców. W związku z tym Elanco nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, awarie, przerwy lub uszkodzenia jakichkolwiek danych bądź innych informacji przesyłanych w ramach korzystania z niniejszej witryny.

Elanco Poland Sp. z o. o. posiada siedzibę w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2b , w Polsce. Niniejsza witryna jest przeznaczona do wyłącznego użytku osób zamieszkujących Polskę. Elanco nie gwarantuje, że materiały zamieszczone na niniejszej witrynie są odpowiednie lub mogą być wykorzystywane w innych lokalizacjach. W przypadku niektórych osób lub w niektórych lokalizacjach poza granicami Polski dostęp do treści może być niezgodny z prawem. Osoby uzyskujące dostęp do witryny poza granicami Polski robią to na własne ryzyko i są odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa materialnego w Polsce bez odwoływania się do norm kolizyjnych. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik akceptuje, że wyłączna jurysdykcja dla wszelkich sporów z Elanco lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej witryny należy do sądów w Warszawie, w Polsce.

Elanco może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Elanco może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia wypowiedzieć niniejszą umowę, odebrać użytkownikowi dostęp do całości lub części witryny lub zawiesić dostęp dowolnego użytkownika do całości lub części witryny, jeśli uzna, że użytkownik naruszył lub może naruszyć dowolne postanowienie lub warunek niniejszej umowy, lub z przyczyn wynikających z interesu firmy. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie poprzez zniszczenie wszystkich materiałów otrzymanych z witryny i zaprzestanie korzystania z witryny.

O ile nie zostało to wyraźnie określone w konkretnej „nocie prawnej” zamieszczonej na tej witrynie, niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między użytkownikiem a firmą Elanco w odniesieniu do korzystania z witryny i jej zawartości. Korzystanie z niniejszej witryny podlega również Polityce prywatności.